Meie poolt pakutavad raamatupidamisteenused:

Meie poolt pakutavad raamatupidamisteenused:
Jooksev raamatupidamine
   • raamatupidamise sisseseadmine
   • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
   • algdokumentide kontroll ja töötlemine
   • müügiarvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel
   • müügiarvete ja laekumiste kajastamine müügireskontros
   • ostuarvete ja tasumiste kajastamine ostureskontros
   • maksete ettevalmistamine/ ülekandmine internetipangas
   • komandeeringuaruannete koostamine kliendi poolt esitatud kuludokumentide alusel
   • majanduskulu aruannete koostamine kliendi poolt esitatud kuludokumentide alusel
   • põhivara arvestus, amortisatsiooni arvestamine
   • kasutus-või kapitalirendi (liisingu) arvestus
   • kassaarvestus ja kassaorderite vormistamine
   • laoarvestuse pidamine
   • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
   • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
   • vahearuannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine pankadele ja muudele finantsasutustele
   • objektide ja isikute kaupa arvestuse pidamine
   • aastaaruande koostamine

Lisaks pakume:
   • kliendi soovitud vormis juhtimisarvestuse pidamine
   • eelmiste perioodide raamatupidamisarvestuse korrastamine
   • raamatupidamisalased konsultatsioonid
   • maksualane nõustamine
KÜSIGE LISA!

Meie poolt pakutavad muud teenused:

-Uue ettevõtte asutamine

-Ettevõtete jagunemine, ühinemine ja teised struktuuri muutmisega seotud tehingud

-Finantsprognoosid

-Eelarvete koostamine

-Saneerimine ja likvideerimine

-Personaliarvestus , s.h.o igakuine töötasu arvestus
   o lisatasude ja preemiate arvestus
   o puhkusetasude ja hüvitiste arvestus
   o töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
   o töötasude ja maksude ülekandmine
   o deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
   o töölepingute ja juhatuse liikme lepingute koostamine
   o lepingute muutmise ja lõpetamise vormistamine
KÜSIGE LISA!